ORGANIZAREA si FUNCTIONAREA INSTITUTIEI

   Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Bibliotecii Judetene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva:

         Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.542/1951 privind masuri ce trebuie luate pentru imbunatatirea activitatii bibliotecilor din Republica Populara Romana, publicata in Buletinul Oficial nr. 120 din 29 decembrie 1951, cu modificarile ulterioare;
         Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Ordonanta Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;
         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
         Legea nr. 113/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
         Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
         Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul civil;
         Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;
         Legea nr. 53/2003, republicata, privind Codul muncii;
         Legea nr. 134/2010, republicata, privind Codul de procedura civila.
Prima Pagina Pagina anterioara