Page 8 - Caietele Confucius nr.4
P. 8

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva
          În provincia Provincia Shaanxi,     Europa Centrală și de Est în cadrul celei de-a 3-a
        delegația a participat la a 21-a ediție a  Expoziții de Comerț și Investiții China – Țările

        „Forumului de Investiții și Comerț între China  din Europa Centrală și de Est. A fost vizitată
        de Est și China de Vest din perspectiva  Școala de Afaceri Externe de la Ningbo cu care
        europeană și Expoziția Internațională a   există deja proiecte comune și reale posibilități
        Drumului Mătăsii”, organizată în capitala  de dezvoltare a colaborării în domeniul
        Xi'an, în perioada 2-7 iunie 2017. Au avut loc  educațional cu Liceul de Arte „Sigismund

        întâlniri oficiale cu autoritățile provinciale din  Toduță” din Deva. A fost vizitat Pavilionul
        capitala Xi'an, în cadrul cărora a fost propus un  Expozițional Românesc de la Ningbo, prilej cu
        Acord de Înfrățire între Provincia Shaanxi și  care s-a obținut acordul formal pentru

        județul Hunedoara. Au avut loc întâlniri  dezoltarea unor relații comerciale care ar da
        oficiale cu autoritățile Primăriei Baoji și  posibilitatea firmelor hunedorene să crească
        Primăriei XiangYang, prilej cu care a fost  nivelul exporturilor pe relația China, pe fondul
        propus un Acord de Înfrățire între municipiul  interesului crescut al partenerilor chinezi pentru
        XiangYang și un municipiu din județul    produse trandiționale din județul Hunedoara.

        Hunedoara. A fost vizitată o companie de  Vizita s-a încheiat în capitala Beijing, la
        construcții specializată în infrastructura de  Institutul Cultural Român, unde a fost discutată
        drumuri și poduri aflată pe locul patru la nivelul  posibilitatea susținerii unei reprezentanții a

        Chinei și cu care există reale posibilități de  piesei de teatru „Infinitul Brâncuși” în
        colaborare în viitor. Urmare a vizitei la Spitalul  interpretarea Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”
        de Medicină Tradițională Chineză din     din municipiul Petroșani, eveniment care s-a și
        XiangYang, s-a creat posibilitatea de    concretizat ulterior.
        familiarizare, prin administrația județeană, a   „Am avut șansa extraordinară de a

        spitalelor hunedorene din subordine cu    reînnoda o relație benefică pentru ambele părți,
        tehnicile medicale chineze.           de a deschide calea spre noi colaborări și
          În Provincia Zhejiang, la Ningbo,    parteneriate. Unul dintre aceste parteneriate s-a

       delegația a participat la „A 4-a Conferință  și concretizat în anul 2018, când, la Deva, am
       despre cooperarea în domeniul educației și  primit vizita unei importante delegații chineze
       schimburilor interculturale între China și țările  din provincia Shaanxi și a fost semnat un
       Europei Centrale și de Est”, organizată de  protocol de colaborare între județul Hunedoara
       autoritățile din Ningbo, în perioada 8-12 iunie  și această provincie, prin care se deschide calea

       2017, în cadrul căreia a fost făcută o prezentare  unor schimburi de experiență în mai multe
       a  j u d e ț u l u i  H u n e d o a r a  d e  c ă t r e  domenii de activitate”, declară vicepreședintele
       vicepreședintele Consiliului Județean      Consiliului Județean Hunedoara, Sorin Adrian

       Hunedoara, Sorin Adrian Vasilescu. Tot aici,   Vasilescu.
       delegaţia a participat la Forumul de Cooperare     La începutul anului 2018, la invitaţia
       în domeniul Administrației Publice organizat   conducerii Şcolii de Afaceri Externe din
       de Primăria Ningbo și la Conferința de   Ningbo, o delegație a județului Hunedoara
       Cooperare și Investiții China – Țările din  condusă de președintele Mircea - Flaviu
          Caietele Confucius, Nr. 4/2019
    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13