Page 8 - Caietele Confucius nr.2
P. 8

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva
       proiecte facilitate de către autoritățile locale.  cadru instituțional complet pentru limba

       Astfel de exemple sunt multiple.         engleză, editurile, împreună cu Institutul
           Însă, cel mai relevant îl reprezintă  Confucius București, colaborează cu
       colaborarea dintre Şcoala de Afaceri Externe  departamente pedagogice de specialitate
       din Ningbo şi Liceul de Arte „Sigismund   aparținând universităților din China, în vederea

       Toduţă” din Deva, care a depășit zona non- elaborării manualelor școlare, valorizând,
       formalului, avansând în spațiul clasei. Schimbul  reciproc, expertiza de specialitate.
       de experiență între profesorii chinezi de artă   Aprofundarea limbii chineze se poate
       muzicală și cei români au adus plus valoare  realiza pe parcursul liceului, când aceasta poate

       finalității proiectului centrate pe ridicarea  fi studiată atât în regim standard (2
       calității pregătirii de specialitate a elevilor în  ore/săptămână), cât și în regim intensiv (3 - 4
       domeniul artelor, formarea abilităților de  ore/săptămână), conform unor programe
       comunicare în limba chineză, în vederea   aprobate prin ordin al ministrului educației la

       continuării studiilor în instituții de învățământ  sfârșitul anului trecut. Prin această măsură, din
       superior renumite și colegii internaționale de  anul școlar 2018 – 2019, elevilor de liceu care au
       artă. Mai mult, în cadrul parteneriatului, elevilor  studiat limba chineză li se oferă posibilitatea de
       români li se oferă posibilitatea experimentării  a opta, în cadrul examenului de bacalaureat,

       unui non sistem educațional, cu ocazia vizitelor  pentru susținerea probei de evaluare a
       de studiu la școala chineză parteneră.      competențelor lingvistice de comunicare într-o
           Interesul copiilor noștri pentru limba,  limbă de circulație internațională la limba
       cultura și civilizația chineză a determinat,  chineză.

       ulterior, colaborarea cu Institutele Confucius    Nici calitatea procesului didactic nu a
       afiliate universităților din Sibiu, Cluj și  fost omisă. În încercarea de a atrage cât mai
       București. Denumite generic Clase Confucius,   mulți profesori tineri, absolvenți ai facultății de
       aceste cercuri de limbă, cultură și civilizație se  profil, se are în vedere organizarea și acreditarea

       bucură deopotrivă de sprijinul autorităților  cursurilor de formare în specialitate, prin
       române, cât și de cel al Institutului Hanban, care  intermediul parteneriatelor între universități din
       facilitează studiul limbii și civilizației chineze  China, România, Institutele Confucius și Casele
       prin intermediul profesorilor nativi a căror  Corpului Didactic. Necesitatea acestui demers

       misiune o reprezintă promovarea unei culturi  a fost generată de creșterea numărului de opțiuni
       autentice și a unei limbi fidele performanței.   pentru studiul limbii chineze în sistemul formal
           Grație acestor Clase Confucius, limba  de educație.
       chineză a devenit de interes și în sistemul    Bucuria oferită de cursul ascendent al

       educațional românesc formal. Dacă, inițial, a  unei astfel de experiențe de succes în domeniul
       apărut ca obiect de studiu opțional, ulterior s-a  lingvistic nu poate decât să stimuleze eforturile
       considerat oportună abordarea acesteia ca   comune ale celor doi parteneri implicați,
       posibilă limbă modernă 2. Astfel, în prezent,  România și China, de a continua o așa

       elevii pot începe studiul limbii chineze din clasa  colaborare fructuoasă.
       a V-a, beneficiind de programe școlare specifice.     Aș încheia, invocând un alt proverb
       În susținerea acestui demers, de creare a unui  chinezesc:


                                         Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13